எகிப்திய ஆஸ்ப் எதிராக எகிப்திய நாகப்பாம்பு: நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது

எகிப்திய நாகப்பாம்புக்கும் எகிப்திய நாகப்பாம்புக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஒன்றுமில்லை! A-Z விலங்கின் பாம்பு நிபுணர் விளக்குகிறார்.

ஒரு முங்கூஸ் ஒரு கொடிய கருப்பு நாகப்பாம்பை அதன் அளவைப் பத்து மடங்கு தோற்கடிப்பதைப் பாருங்கள்

ஒரு முங்கூஸ் ஒரு கொடிய கருப்பு நாகப்பாம்பை எடுத்துக்கொள்வதைப் பாருங்கள். விலங்கு உலகில் சண்டை வரும் போது ஏன் அளவு எல்லாம் இல்லை பாருங்கள்!